1. Przedsiębiorstwo Garus T. Consulting Tomasz Garus, ul. Górna 35/1 , 44-100 Gliwice

jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

     Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
     Kontakt na adres e-mail: biuro@garus.pl

  1. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych będą przetwarzane

1) w celu zawarcia i wykonania umów / świadczenia usług, realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na towary (w tym komunikacji związanej z realizacją umów bądź świadczeniem usług, dokonywaniem rozliczeń). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2)  w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie prowadzenia rachunkowości (wystawienie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych), dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna art. 6  ust 1 lit. c RODO),

3) w celu ochrony mienia, obsługi reklamacji oraz ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Garus Consulting Podstawą przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

5) w celu promocji i marketingu, poprzez wystawy, targi branżowe artykuły, fotografie, filmy reklamowe, zamieszczane w lokalnej prasie, na portalach internetowych oraz na stronie internetowej: www.garus.pl. Podstawą przetwarzania jest uzyskanie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

6) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie siedziby oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitorujący.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa: Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze oraz Podmiot świadczący usługi księgowo-kadrowe, firmom kurierskim i pocztowym.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na mocy przepisów prawa;
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;
  6. Podstawy prawne:

·      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

·      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm)

·      Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 1994 nr. 121 poz. 591 z późn. zm)

 

  1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  2. Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.