OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Administratorem danych osobowych jest Garus T. Consulting Tomasz Garus siedzibą w: Gliwicach ul. Górna 35/1

 1. Przedstawicielem Administratora jest Tomasz Garus; tomasz.garus@garus.pl>

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO; 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 1. Odbiorcą danych osobowych będzie Garus T. Consulting, a także podmioty z nami współpracujące w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze. 

 2. Administrator nie zamierza przekazywać dane/ych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Komisja Europejska stwierdziła istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazanie następuje w związku z art. 46, 47, 49 ust. 1 akapit drugi RODO; Wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. 
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (OPCJONALNIE – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)

 • wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 3. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, danie nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.